De verkoop

Er volgt eerst een eerste benadering door een expert, nadien een contract kwaliteit. U wilt uw pand verkopen maar u hebt slechts een verward idee van zijn waarde ? Wij stellen u een reële expertenmethode voor om uw vastgoed te schatten. Een afspraak zonder verplichting gedurende dewelke wij uw vastgoed onder alle hoeken doorlichten: esthetica, techniek, concordantie met de markttendenzen, juridisch en fiscaliteit, zijn sterke punten en zijn eventuele leemtes. In tweede instantie, en slechts als u dit verlangt, zullen wij u onze diensten voorstellen.

Deze zijn gebaseerd op :

Technische, commerciële en financiële competenties
Moderne en krachtige werktuigen voor onderzoek en beleid zoals :
Laser afstandmeter
Niet-destructieve vochtigheidsmeter
Een specifiek informaticaprogramma voor immobilienbeleid welke vraag en aanbod perfect spiegelt en welke alsook een volledige en dagelijkse opvolging van de dossiers toelaat
Een opmerkelijke mededeling naar de doelmarkten toe door vele webportalen, virtuele bezoeken en een adequate mediadekking die aan de specificiteit van elk vastgoedeigendom antwoordt
Een sterk ontwikkeld gevoel van puik gedaan werk en integriteit

Een vastgoedmakelaar is er niet alleen om u een raming te geven; hij moet met zijn ganse kennis u ten dienste staan, of nu voor het vinden van een koper of om erop toe te zien dat bij de transacties alles er correct aan toegaat en dat uw belangen het best gediend worden. Voorts zullen wij u uitleggen wat wij met een contract kwaliteit bedoelen.
Contacteer ons, een gesprek is beter dan iedere uitleg.

De verhuur

Vertrouwen geldt slechts bij een stevige basis...

Verhuren beduidt, uw eigendom, dus uw investering, te binden in een vertrouwenscontract. Maar alvorens vertrouwen te hebben, moet de basis ervan stevig zijn. Aldus, naast het ramen van de huurwaarde en/of naar een huurder voor uw vastgoed om te kijken, zullen wij u een zeer uitvoerige typehuurovereenkomst leveren, maar ook handvaste oplossingen hoe met een eventueel geschil moet om gegaan worden, enkele oplossingen in verband met garantie zowel ten bate van de huurder als van de eigenaar. Het is vaak in de manier hoe huurinkomsten te beheren dat kleine fouten tot grove problemen leiden. Wij stellen u een eenvoudig maar uiterst efficiënt proceduur voor dat garandeert dat "alles goed" zal verlopen. Wij voorzien in al onze huurovereenkomsten tevens dat alvorens het vruchtgebruik door de huurder wordt waargenomen, dat eerst de huurgarantie wordt gevormd, een plaatsinventaris door een onafhankelijke deskundige wordt opgenomen, een verzekering wordt afgesloten en dat de eerste huur wordt betaal.

Very much as with a sale, we designed this quality contract. This shows just how obliged we are in terms of delivered service. Contacteer ons, dit bindt slechts ons.

Huurbeleid

Het is niet voldoende om over een onroerend patrimonium te beschikken, nog moet het duurzaam rendabel zijn.

Wat is een immobilienregisseur ?

Men kent vaak termen toe aan dit beroep zoals "zaakvoerder, beheerder...". Het handelt dus om een persoon die voor rekening van een eigenaar werkt. Hij is gestreefd naar een zo doelmatig mogelijke en duurzame rentabiliteit van zijn pand. In tegenstelling tot de syndic, of ook beheerder, werkt de regisseur slechts voor één eigenaar wat hem aldus toelaat om beter de verwachtingen en projecten van zijn klanten te omlijnen. Deze regisseur beheert uw vastgoed van A tot Z.

Wat beheert men zo ?

Een woonhuis
Een villa
Een appartement in eigenaarsvereniging
Een opbrengstwoonst
Kantoren

Wat houdt ons voorstel in ?

Wij treden in uw plaats op en doen alles wat een eigenaar moet vervullen.

Wij verplichten ons ertoe om :

Te verhuren

Wij zoeken voor u huurders. Ons agentschap is goed geplaatst voor zowel een nieuwe alsook voor een vernieuwing van de huur van uw eigendommen. Wij selecteren voor u kandidaat-huurders en pogen er de beste van te kiezen opdat de verhuur van uw eigendom onder zo goed mogelijke voorwaarden geschiedt en alle slechte verrassingen gebannen blijven. Wij doen de bezoeken, het nemen van foto's voor reclamedoeleinden voor zowel papiermedia alsook Internet.

Wij stellen ons tot taak, voor u een huurovereenkomst op te stellen en er de vereiste clausules in te sluiten teneinde u te vrijwaren van alle valstrikken, opstelfouten, van lange en nutteloze gesprekken op het einde van een huurcontact met uw aftredende huurder. Wij eerbiedigen alle normen en officiële regels die in dit soort document moeten vervat zijn.

Toezicht op de betalingen van de huurgelden

Wij houden er een individuele boekhouding op na voor elk pand en zorgen ervoor dat de huurgelden van de verschillende huurders wel degelijk betaald worden. Wij verzenden de eventuele maanbrieven, de indexeringen...

Toezicht op de werkzaamheden

Bij de renovatie of het opfrissen van een woonpand beroepen wij ons op gekwalificeerde vakmensen met wie wij de gewoonte hebben om samen te werken. Wij houden de vooruitgang van de werkzaamheden in het oog en pogen om de beste prijzen te onderhandelen en te bepalen.

Uitvoering van onderhoudswerken

Wanneer een onderhoud van een flatgebouw moet worden ondernomen, doen wij beroep op de beste firma. Wij verwittigen alle huurders per post/telefoon en wij begeven ons ter plaatse om bij de uitvoering van de werkzaamheden een oogje in het zeil te houden.

Contactname met huurders bij geschillen

Wij vertegenwoordigen u bij de huurders en wij zetten ons bij eventuele problemen in! Het behoeft geen betoog dat uw advies voor ons absoluut noodzakelijk is en dat wij bij uitzonderlijke geschillen daaromtrent in maandelijkse verslagen rapporteren.

Opstellen van een inventaris intrede/uittrede

Wij doen beroep op erkende en bevoegde deskundigen teneinde de inventarissen op te stellen (intrede/uittrede) van uw appartementen, teneinde alle tegenstrijdigheden op het einde van het huurcontract uit de wereld te helpen.

Boekhouding

Wij houden een boekhouding van al uw goederen bij. Wij zullen u een omstandig jaarverslag over ons beleid verzenden dat alle huurprijzen zal vermelden die voor de afgelopen maanden werden geïncasseerd maar ook het kostendetail die van dit bedrag zullen afgeleid worden. U ontvangt dus de berekening van het ontvangen netto bedrag, de storting ervan en ons ereloon.

Expertise

Ervaring en onafhankelijkheid.

Zoals zijn naam het reeds aangeeft, is expertise vooral een vraag van ervaring. Onze know-how concentreert zich op de makelaardij. Hieruit vloeit voort dat onze dienst expertise gespecialiseerd is in het evalueren. Met het voordeel van een onafhankelijke en tegelijkertijd professionele blik op een pand dat zich op de markt bevindt, en niet louter van een eenvoudige waarnemer. Onze hoofdactiviteit verschaft ons een onmiskenbaar voordeel: dagelijks voelen wij de pols van de markt aan, bij elk bezoek van objecten, bij verkoop of verhuur. Wij hebben aldus een voorsprong op de eerder klassieke vergelijkingen: meestal geven deze laatste een marktrealiteit weer die om minstens 4 tot 6 maanden in het verleden ligt. Nochtans evolueert de markt nu sneller dan ooit te voren en op een minder lineaire wijzer.

Wanneer u uw vastgoed wilt verkopen bestaat de klassieke reflex erin, verschillende immobilienagentschappen in te roepen teneinde zich gratis een idee van zijn waarde te verschaffen. Twee problemen doen zich dan voor. Eerst garandeert een kostenloze evaluatie zeker geen betrouwbaarheid van de gegeven waarde. Ook creërt de korte evaluatietijd een onvemijdelijke vaagheid. Een deskundige inspectie van een vastgoed alsook de analyse van de verschillende documenten in dit verband vergen tijd. Vervolgens biedt deze gratis methode geen werkelijke onafhankelijkheid. Als het gratis is, dan geldt dit toch vooral als mogelijkheid om zijn diensten te presenteren en om zodoende een bijkomend contract binnen te slepen. Met alle consensus gebondenen afwijkingen vandien.

Een mechanisme dat u onze onafhankelijkheid garandeert zonder u ook maar iets te kosten...

Wat voor u zeker belangrijk is, is het feit op een geschatte waarde te kunnen vertrouwen. Wanneer wij uw vastgoed evalueren, houdt u een spoor ervan na. Wij overhandigen u een evaluatierapport dat de kenmerken van uw vastgoed vastlegt, zowel vanuit een juridisch alsook vanuit een technisch standpunt. Er volgt daarop een analyse van de plaats die uw vastgoed op de markt inneemt. Dus een analyse over dat wat het aantrekkelijk maakt, of wat het eerder hindert, onze adviezen die het mogelijk maken om het vastgoed zo goed mogelijk te valoriseren. Tenslotte geven wij u zijn waarde aan en een strategisch advies hoe het in de handel te brengen. Verre van u te laten dromen, zal ons verslag u werkelijk bij het treffen van een beslissing behulpzaam zijn en u in volle kennis van zaken stellen. Het gratis aspect ervan berust in feite op de systematische aftrek op het einde van de opdracht van onze expertisekosten van ons ereloon als makelaar. Daaruit volgt dus voor u dat u zowel een onafhankelijkheidsgarantie verkrijgt in het begin, met de totale vrijheid om al dan niet op een makelaar een beroep te doen alsook een kosteloze expertise eens dat wij u hebben tevedengesteld.

Begeleiding bij de aankoop

Een huis of appartement kopen is voor de meerderheid onder u een grote stap in het onbekende. Een heuse "veldtocht" die net zoveel vreugde alsook teleurstellingen of frustratie kan brengen. Hoe dikwijls moesten wij niet aanhoren dat een vastgoed u onder de neus is voorbijgeglipt omdat een ander juist dat had gedurft waar u zich niet voldoende bekwaam voelde, zij het door een gebrek aan informatie of uit vrees voor een valstrik! Hoe dikwijls zien wij tenslotte teleurgestelde kopers die een goed gekocht hebben dat hun duurder komt te staan als voordien gedacht of dat zich als een wespennest ontpopt! Dromen van eens worden verbrijzeld, nachtmerries zijn aan de dagorde.

Dat wil zeggen dat het kopen van een vastgoed uw leven zal bestemmen; vaak impliceert dit dat u een stap terug neemt ten opzichte van al uw gevoelens en een koud hoofdje houdt bij het nemen van een snelle beslissing. Dat is slechts mogelijk bij volle bewustzijn over dat wat u gaat kopen en over de implicaties.

Door aanhoudend kandidaten te ontmoeten die een beetje verloren en met zekerheid zeer wantrouwend geworden zijn, hebben wij een begeleidingsformule ontwikkeld om mensen bij te staan bij de aanschaffing. Het basisidee bestaat erin, dat een expertise in het algemeen slechts enkel één vraag beantwoordt: hoeveel is het waard! Laat staan een bankexpertise... zij evalueert slechts het risico van de bank. Maar u blijft opgescheept met uw vragen! Onze benadering prijst zich juist aan door haar grote soepelheid, het luisteren naar de mensen, zijn snelle effectiviteit. De tijd vereist voor raad en antwoord wordt voor de verschillende aspecten van uw project inderdaad vrijgemaakt: aankoopkosten, begroting van de werkzaamheden, gebouwpathologie, administratieve stappen...

Wij geven ons alle moeite om zulke diensten aan de kosten van een klassieke expertise te aan te bieden...

Thermografie

Best Partner Immobilière is ongetwijfeld het enige bureau in België dat beschikt over drie deskundigen met een certificaat in TUV thermografie. Dit biedt ons de mogelijkheid om, hetzij onder de vorm van aanbevelingen bij een verbouwing, hetzij als hulp bij een aankoop, onze klanten betrouwbaar en kostenbesparend advies te verlenen. Indien mogelijk, kunnen we zelfs een differentiatie opmaken voor de bij ons in verkoop aangeboden woningen, met aanduiding welke minder performant en meer energieverslindend zijn.

Wordt op ons beroep gedaan voor een verhuur of een schatting, dan kunnen wij dankzij de combinatie van deze technologie met onze expertise, onze klanten helpen om de oorzaak en de oorsprong van bepaalde pathologieën vast te stellen, wat uiteraard neerkomt op een flinke kostenbesparing voor de klant, zowel qua onderzoek als qua herstelling. Op die manier kunnen wij ook vaak overgaan tot het afsluiten van ellenlange discussies over vochtproblemen, een veel voorkomend probleem in huurwoningen (en dus ten nadele zijn van de eigenaar), wat voornamelijk veroorzaakt wordt door een gebrek aan ventilatie.

Geavanceerde technologieën

Best Partner Immobilière investeert steeds verder in geavanceerde producten en diensten. Denk daarbij, onder andere, aan onze virtuele 3D-bezoeken, waarbij de koper letterlijk "binnentreedt" in de woningen die wij aanbieden. Dit maakt uiteraard de beslissingname veel makkelijker en op die manier wordt vermeden dat onze klanten onnodig worden gestoord en tijd verliezen. Klik op de link hieronder en beleef dit bijzondere avontuur. Kijk ook eens naar het 3D-plan waarbij u via een eenvoudige muisklik op een kamer, onmiddellijk in die ruimte wordt "geteleporteerd"

Hernieuwbare energie

"Best Partner" staat ook synoniem voor specifieke kennis over duurzaam bouwen, lage energiewoningen en passiefhuizen. We kunnen u alle nodige informatie verschaffen over de specifieke criteria, de aandachtspunten en de mogelijke risico's op pathologiëen. Wij zijn dan ook in staat om optimaal de woningen te evalueren die ons zowel voor verkoop als voor verhuur worden toevertrouwd.